A cserkészetről röviden

A cserkészet 1907-ben Angliában alakult. Alapítója Lord Baden-Powell. Alapelve: a jellemes, egészséges, hasznos fiatal ideálja. Magyarországon 1912. december 28-án vált hivatalossá e gyermek- és ifjúsági mozgalom. Lelkes középiskolás fiatalok bátran vállalkoztak a cserkészettel járó érdekes, fáradságos, sokszor kemény munkát igénylõ feladatokra. Ez alkalommal szövegezték meg a baden-powelli törvények tömör magyar változatát.

1. A cserkész egyeneslelkû és feltétlenül igazat mond.
2. A cserkész híven teljesíti kötelességét.
3. A cserkész ahol tud segít.
4. A cserkész minden cserkészt testvérének tekint.
5. A cserkész másokkal szemben gyengéd, magával szemben szigorú.
6. A cserkész szereti a természetet, jó az állatokhoz és kíméli a növényeket.
7. A cserkész feljebbvalóinak jó lélekkel és készségesen engedelmeskedik.
8. A cserkész vidám és meggondolt.
9. A cserkész takarékos.
10. A cserkész testben és lélekben tiszta.

A két világháború között a magyar cserkészet Európa legkiválóbbjai közé tartozott. Talán ennek tudható be, hogy a négyévenként rendezett cserkész világtalálkozót, a jamboreet 1933-ban Magyarország rendezhette meg, melynek fõ védnöke Gróf Teleki Pál miniszterelnök volt. 1946-ban az új politikai vezetés tervbe vette a Magyar Cserkészszövetség feloszlatását. Az ok: a cserkészek vallásos világnézete, nemzeti elkötelezettsége. Vezetõit üldözni kezdték, zsarolták, fenyegették, rágalmazták. 1948-ra végleg ellehetetlenítették mûködését: erõszakkal beolvasztották az ún. "Úttörõ Mozgalomba." Újbóli föllendülést a '89-es rendszerváltás hozott, sorra alakulhattak a csapatok. (Turán a harmincas években rövid ideig már mûködött cserkészcsapat, s több turai fiatal más csapatoknál - pl. Gödöllõn - voltak bejegyezve

Cserkészet Turán

A turai Római Katolikus Egyházközség Tanácsa az 1992. augusztus 18-i ülésén döntött a Cserkészcsapat bejegyzésérõl. A névválasztásban fontos szerepet játszott a névadó hite, hazaszeretete és tevékeny cserkészmúltja. A csapat teljes neve: 1032. sz. Kaszap István Cserkészcsapat, fenntartója: a turai Római Katolikus Egyházközség. A Tanács a Magyar Cserkész-szövetség Szabályzatának alapján létrehozta a fenntartó testületi bizottságát, mely szervezi és segíti a csapat munkáját, intézi annak pénzügyeit. Az elsõ bizottság tagjai: Pintér János (elnök), Kuti István, Pintérné Kuti Mária, Kuti József és Pásztor László. A Tanács Barczi Zsolt hitoktatót nevezte ki a cserkészcsapat parancsnokának, melyet a Magyar Cserkészszövetség 1993. februári ülésén jóváhagyott.

1993. május 3-i dátummal a X. cserkészkerület 473-as sorszámmal mûködési engedélyt adott a csapatnak. Mûködési központjuk a - helyi Egyházközség tulajdonát képezõ épület - cserkészház, címe: 2194 Tura, Petõfi tér 28.

Megvalósítandó cél: A turai cserkészcsapat a Magyar Cserkészszövetség tagja. A cserkészet a világ legnagyobb gyermek- és ifjúsági szervezete, 26 millió fõvel. "A cserkészet önkéntes, politikamentes, vallásos ifjúsági szervezet, mely mindenki számára nyitott, származásra és felekezetre való tekintet nélkül." Magyarországon jelenleg 28 ezer bejegyzett tagja van.

" Célja: a fiatalok lelki és fizikai adottságainak, valamint szociális érzékének kifejlesztése. Elõsegíteni kívánja, hogy a fiatalok jellemes egyéniségként a helyi közösségnek, a nemzetnek és az emberiségnek értékes és hasznos tagjai legyenek: emberebb emberré, magyarabb magyarrá váljanak. Fontos célja a magyar nép kultúrájának és történelmi hagyományainak ápolása."
"Alapelve: istenhitre alapozott neveléssel rávezetni a fiatalokat a lelki és szellemi értékek megbecsülésére, életükben és környezetükben azok megvalósítására.
Módszere: a folyamatos, lelkiismeretre hallgató önnevelés. Oktatás módja: a tevékenység."

1032. sz. Kaszap István Cserkészcsapat

A csapat megalakulása óta tevékenyen részt vállal az egyházi és az állami ünnepek szervezésében, rendezésében. Ének, vers, próza, hangszeres elõadás egyaránt közel áll hozzájuk. Idõseket, betegeket látogatnak minden ádventben, hogy kis mûsorukkal kedveskedjenek nekik.
Templomunkban minden karácsonyra elhozzák a betlehemi lángot, melyet a hívek örömmel visznek tovább otthonukba.
Minden évben szerveznek kirándulásokat, túrákat és cserkésztábort.

A táborok helyének elõkészítését minden alkalommal a Kuti István által vezetett “elõõrs” végezte. A tábor kialakítására szigorú elõírások vonatkoznak, melyek engedélyezését a Tisztiorvosi Szolgálat és a Cserkészszövetség adja ki és ellenõrzi a végrehajtást. Táborozásunk során az egészségünkre Dr. Popa Nikolett és Barcziné Nyitrai Mária felügyelt. Az élelmezésükrõl Tóth Józsefné, Gyurkó Lászlóné, a Pázmándi házaspár gondoskodott. A táborozások során minden alkalommal volt néhány nap, amikor az õrsök maguk készítették el ebédjüket, melynek során sok hasznos tapasztalatot gyűjtöttek.

A X. cserkészkerület 1994-ben õrsvezetõ (ÖV) kurzust hirdetett, melyre csapatunkból nyolc fõ jelentkezett és a '95-ös nyári vizsgatábort sikeresen el is végezte, így képesítést szereztek. Idén szintén a Kerület szervezésében újabb 2 fõ jelentkezett erre a tanfolyamra. Szilágyi Zoltán 2000. júliusban segédtiszti képesítést szerzett. A képesített cserkészvezetõk számának növekedése biztató jel, hiszen fokozott minõségjavulást eredményez.

A Fenntartó Bizottság megbízatásának lejárta után az Egyházközség Képviselõ-testülete 1998. április 22-én döntött az új bizottságról. Tagjai: Kuti István elnök, Benke Sándorné, Fekete István, Költõ Aladár és Kuti József - megbízatásuk öt évre szól.